logo-pl

  fpk13

 

1) Serwis używa niewielkich plików cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

2) Wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach:

- zachowania informacji dotyczących sesji użytkownika.
- statystycznych – informacje o pierwszej/ostatniej wizycie w serwisie, czasie trwania odwiedzin, przeglądanych podstronach, źródłach z których użytkownik trafił na stronę serwisu,

3) Wykorzystywane przez serwis pliki cookies nie dają możliwości zidentyfikowania tożsamości osoby bez ponoszenia nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

4) Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików w ustawieniach - opcjach swojej przeglądarki. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

5.) Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.nieruchomosci-leasing.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych

Konfiguracja plików cookies w przeglądarkach:

 


 

1) The site uses a small cookies. They are stored on your computer by the server to the visitor the Website. A cookie typically contains the name of the domain from which it comes, its "validity period" and the individual, a random number that identifies the file.
 
2) We use cookies for the following purposes: 

- preserving information about the user's session. 
- statistics - information on the first / last visit to the site, the duration of visits, viewed subpages, the sources from which the user came to the site service3) used by the service cookies are not capable of identifying a person's identity without incurring excessive cost, time or activities.

4) You can limit or disable access to the settings file - your browser settings. If you use this option, navigate to the Website will be in principle possible, which may result in restriction of use of certain functions.

5.) No change in the settings of the software used to browse this website and its subpages www.nieruchomosci-leasing.pl, is in accordance with Art. Paragraph 173. 2 Law on Telecommunications consent for the use by this site and its pages with cookies for the purposes set out above.

Configuring cookies in the browser:

Copyright © 2015 Propert Lease Fund S.A. All rights reserved | Implementation Infinity MK