logo-pl

  fpk13

 

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania odnośnie leasingu niruchomości.

1. Na czym ogólnie polega leasing nieruchomości?

Leasing Nieruchomości podlega na zakupie przez Property Lease Fund S.A. nieruchomości i oddania jej do użytkowania leasingobiorcy na podstawie umowy leasingowej w zamian za miesięczne opłaty leasingowe wnoszone przez leasingobiorce na rzecz Property Lease Fund S.A.
Najpopularniejszym wśród klientów jest leasing finansowy (zwrotny) - jest skierowany dla klientów którzy posiadają już nieruchomość, którzy chcą uwolnić zamrożoną gotówkę oraz szukają wysokich kosztów podatkowych (tarcza podatkowa).

2. Na jaki okres i do jakiej kwoty udzielacie Państwo leasingu nieruchomości (minimalny i maksymalny)?

Umowy leasingu zawieramy głównie na okresy 60 m-cy, ale zdarzają się okresy zarówno dłuższe, jaki krótsze. Finansujemy transakcje, w których nasze zaangażowanie nie przekracza kwoty 1 mln zł

3. Do jakiej wartości rynkowej nieruchomości udzielacie Państwo finansowania?

Wartość rynkowa ma drugorzędne znaczenie. Uzależnione jest to od konstrukcji planu finansowego transakcji, w której nasze zaangażowanie jest na poziomie 1 mln zł

4. Dlaczego oferujecie Państwo tylko leasing finansowy i leasing finansowy zwrotny?

Leasing finansowy a leasing finansowy zwrotny formalnie niczym się nie różnią. Uwarunkowania leasingu operacyjnego - minimalny okres 60 m-cy, duża wartość końcowa (wykup), niekorzystne dla leasingobiorcy przepływy środków (kaucja na wykup) stawiają leasing operacyjny w wielu wypadkach jako mniej korzystny

5. Czy poprzez transakcję leasingu zwrotnego mogę zaktualizować wartość nieruchomości do wartość i rynkowej i zacząć amortyzować nieruchomość od wartości rynkowej np. 1,2 mln zł, teraz jest ona w księgach o wartości 400 000 zł (kupiona 7 lat temu)?

Tak. Leasing zwrotny jest jedyną transakcją, pozwalającą na urealnienie wartości środka trwałego w ewidencji środków trwałych zarówno podatkowo jak i bilansowo bez konieczności dokonywania okresowej wyceny.

6. Posiadam nieruchomość wartą 2 mln zł, potrzebuję jednorazowego koszty na poziomie 250 000 zł w miesiącu podpisania umowy leasingu, czy jest to możliwe?

Owszem, odpowiednia konstrukcja samej Umowy oraz harmonogramu pozwala na takie rozwiązanie.

7. Czy poprzez leasing finansowy zwrotny mogę przyspieszyć okres amortyzacji nieruchomości?

Jeżeli dla danej nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy art. 16j Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych (równolegle dla Osób Fizycznych art. 22j), to jest to możliwe.

8. Czy mogę wcześniej spłacić leasing?

Umowę leasingu zawsze można skrócić lub zerwać. Problemem są jednak rozliczenia z tego tytułu. O ile w leasingu operacyjnym są znaczne obwarowania, to w leasingu finansowym ich w zasadzie nie ma.

9. Jak długa trwa procedura udzielenia leasingu (od wniosku do wypłaty środków)?

Jest to uzależnione od wielu czynników, chociażby z uwagi na fakt zawierania umów leasingu nieruchomości w formie aktu notarialnego. Przygotowanie Umowy leasingu nieruchomości wymaga zdecydowanie większych nakładów pracy, a tym samym czasu, aniżeli w przypadku innych przedmiotów leasingu. Okres ten może trwać zarówno np. 10 dni jak i dwa miesiące.

10. Czy posiadając już nieruchomość, mogę odzyskać z niej zamrożone środki finansowe i do jakiej wartości rynkowej?

Jedyną formą "odzyskania" jakiejś części środków finansowych zamrożonych w aktywach trwałych bez "pozbywania" się tych aktywów jest leasing zwrotny. Wysokość tych "odzyskanych" środków uzależniona jest każdorazowo od indywidualnych warunków i może osiągać nawet 100%.

11. Czy wydatki na spłatę rat leasingu nieruchomości mogę zaliczyć w pełni do kosztów podatkowych w momencie ich poniesienia?

Taką możliwość daje jedynie leasing operacyjny. Jednakże z uwagi na cały szereg innych obwarowań ustawowych w tej formule leasingu preferujemy leasing finansowy.

12. Czy w przypadku leasingu nieruchomości potrzebne są dodatkowe zabezpieczenia?

Oczywiście może wystąpić konieczność dodatkowych zabezpieczeń, ale to uzależnione jest od oceny ryzyka związanego z Leasingobiorcą oraz Przedmiotem Leasingu

13. Czy jeżeli wczoraj założyłem działalność gospodarczą (start up) mam szansę otrzymać ok 300 000zł? (mam już nieruchomość wartą 700 000zł)

Istnieje taka możliwość i jest to uwarunkowane indywidualnymi ustaleniami z Leasingobiorcą

14. Posiadam działkę pod cele inwestycyjne wartą ok 1 mln zł, potrzebuje gotówki na inwestycję? Czy mogę się do Was zgłosić?

Polskie przepisy podatkowe pozwalają na leasing gruntów pomimo tego, że nie podlegają one amortyzacji podatkowej. Leasing nieruchomości gruntowej może przyjąć wyłącznie formę leasingu finansowego.

15. Co w przypadku, kiedy fundusz leasingowy ogłosi upadłość? Czy stracę nieruchomość i wszystkie wpłacone raty?

Aktualne przepisy Prawa upadłościowego (art. 114) wyłączają możliwość odstąpienia przez syndyka masy upadłościowej od umów leasingowych. Oznacz to nic innego jak tylko kontynuowanie przez syndyka umów leasingu na dotychczasowych warunkach, czyli Leasingobiorca nic nie traci.

16. Od czego jest zależna wysokości wpłaty inicjalnej w leasingu nieruchomości?

Zawsze jest to uzależnione od indywidualnych ustaleń z Leasingobiorcą, a wynika zasadniczo z łącznej oceny ryzyka związanego z Leasingobiorcą i nieruchomością.

17. Co się dzieje, gdy umowa dobiega końca i spłacę ostatnią ratę w leasingu finansowym?

 Po spełnieniu wszystkich warunków Umowy Leasingu, w tym spłaty rat leasingowych następuje przeniesienie własności (nie wykup) w formie aktu notarialnego.

18. Jakie korzyści podatkowe będę z tego miał?

Wszelkie korzyści, nie tylko podatkowe, z leasingu uzależnione są od warunków Umowy Leasingu. Korzyści te zwane "tarczą lub osłoną podatkową", określające wartość zaoszczędzoną dzięki "tarczy podatkowej" mogą nawet przewyższać koszt samej Umowy Leasingu

19. Ile będzie mnie to kosztować?

 Całkowity koszt Umowy Leasingu uzależniony jest zawsze od indywidualnych warunków Umowy, a wynika z ustaleń z Leasingobiorcą na podstawie oceny ryzyka związanego z Leasingobiorcą oraz Przedmiotem Leasingu

20. Co się stanie z nieruchomością, jeśli coś mi się stanie przed końcem umowy?

Przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 709/15) dają możliwość Leasingodawcy (Finansującemu) rozwiązania Umowy ze wszystkimi tego konsekwencjami. Jednakże zawsze istnieje możliwość ustalenia warunków "powrotu" (sprzedaży, cesji Umowy) nieruchomości do dotychczasowego Korzystającego lub innej osoby trzeciej

21. Dlaczego lepiej wziąć nieruchomość w leasing niż na zwykły kredyt hipoteczny?

Warunkiem podstawowym przy decyzji Banku o udzieleniu kredytu jest tzw. zdolność kredytowa, która nie zawsze jest na zadowalającym poziomie. Leasing może kierować się nieco innymi kryteriami oceny. Ponadto, Banki mają bardzo ograniczoną ofertę kredytową dla podmiotów gospodarczych pod zastaw hipoteczny.

22. Jakie zabezpieczenia stosuje fundusz w stosunku do klienta? (np. weksle itp..)

Podstawowym zabezpieczeniem jest oczywiście sam przedmiot leasingu. Dodatkowo zawsze weksel Leasingobiorcy wraz z deklaracją wekslową. Może także wystąpić konieczność innych dodatkowych zabezpieczeń - np. poręczenie, hipoteka, zastaw rejestrowy, itp.

23. Czy mogę dalej wynajmować nieruchomość, jeżeli sprzedam ją do Property Lease Fund i podpisze z Wami umowę leasingu zwrotnego na moją nieruchomości?

Zgodnie z definicją umowy leasingu, art. 709/1 KC oraz art 17a lub 23a w ustawach podatkowych leasing to umowa, w której jedna ze stron oddaje drugiej do używania lub używania i pobierania pożytków... Wynika z tego, że Korzystający może w określonych sytuacjach podnajmować przedmiot leasingu i czerpać z tego korzyści.

24. Po jakiej stronie są koszty wyceny nieruchomości i kosztów notarialnych?

Wszelkie koszty związane z umową są po stronie Korzystającego. Mogą one jednak być ponoszone w różnej formie.

25. Czy umowę leasingu podpisujemy w formie aktu notarialnego?

 Zdecydowanie TAK

26. Co się stanie, jeżeli będę zalegał w spłacie rat za 3 miesiące?

Leasingodawca w takim przypadku ma prawo do rozwiązania Umowy z winy Korzystającego. Jednakże istnieje możliwość renegocjowania warunków Umowy

27. Jestem zainteresowany pozyskaniem z mojej nieruchomości 700 000zł, wartość rynkowa ok 1 300 000zł, jednak mam kredyt hipoteczny na tej nieruchomości w kwocie 270 000zł - czy mogę starać się u Was o gotówkę i spłatę i jednocześnie spłacić kredyt?

Jest to możliwe na podstawie wystawionych przez Kredytodawców promes zwolnienia zabezpieczeń hipotecznych. W takim przypadku część środków przypadająca na spłatę kredytów Leasingodawca wpłaca bezpośrednio do Banków.

28. Jaka jest prowizja za udzielnie leasingu? I jak liczone jest oprocentowanie roczne leasingu, od jakiej stawki referencyjnej?

Oprocentowanie leasingu oparte jest o stałą stopę procentową ustalaną indywidualnie z klientem. Prowizja przygotowawcza (z tytułu udzielenia leasingu) jest nie większa niż 1,5 % od zaangażowanego przez Leasingodawcę kapitału (Szczegóły w sekcji Warunki Leasingu / Tabela opłat i prowizji)

29. Chciałbym wziąć w leasing biurowiec, nie mam jednak gotówki na wkład własny, czy mogę zamiast gotówki dać Wam inną nieruchomość, jako zabezpieczenie?

Jest to możliwe na podstawie wzajemnych ustaleń warunków Umowy.

30. Co stanowi koszt uzyskania przychodu w leasingu nieruchomości?

W leasingu nieruchomości obowiązują te same zasady, co w przypadku wszelkich innych środków trwałych - leasing operacyjny cała rata leasingowa plus udział własny, a w leasingu finansowym część czynszowo-odsetkowa z raty leasingowej plus własna amortyzacja. Możliwe jest także zastosowanie innej konstrukcji w celu zwiększenia kosztów podatkowych.

31. Posiadam lokal na którym jest hipoteka banku, chciałbym spłacić ten kredyt poprzez środki z leasingu i uzyskać dodatkowo 100 000zł, czy mogę zrealizować z Państwem taką transakcję?

Nie ma możliwości finansowania obiektów które są obciążone kredytami hipotecznymi (zarówno leasing finansowy i leasing finansowy zwrotny) tzn: nie spłacamy klientom kredytów hipotecznych z leasingu.

32. W nieruchomości którą chce kupić dział 3 i 4 księgi wieczystej zawiera równe wpisy, czy jest możliwość sfinansowania takiej transakcji z Property Lease Fund S.A.?

Dział 3 i 4 Księgi wieczystej musi być wolny od jakichkolwiek wpisów i obciążeń.

33. Posiadam mieszkanie w którym jestem zameldowany, chciałbym skorzystać z leasingu zwrotnego i pozyskać ok 200 000 zł, czy przed transakcją muszę się wymeldować z nieruchomości?

W nieruchomościach mieszkaniowych i domach, przy zakupie lub leasing zwrotny - wszyscy muszą być wymeldowani z nieruchomości.

34. Jaki jest maksymalny okres leasingu?

Okres leasingu (finansowy i zwrotny) max 5 lat (z możliwością negocjacji w indywidualnych przypadkach do 7 lat)

35. Chciałbym zakupić halę produkcyjną dla mojej firmy, czy mogę to zrobić z Property Lease Fund?

Nie finansujemy dużych obiektów produkcyjnych, hal, namiotów itp.

36. Kto w okresie leasingu nieruchomości ponosi wszystkie koszty utrzymania nieruchomości (podatek od nieruchomości i inne obciążenia publiczno-prawne)?

W okresie leasingu koszty ponosi Property Lease Fund S.A. jednak są w całości re fakturowane na leasingobiorce.

Copyright © 2015 Propert Lease Fund S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja Infinity MK